Otsingumootor
redrube

Põhikiri

Kodukord

Eesti Matkaliidu põhikiri

I Üldsätted

1.    Eesti Matkaliit (inglise keeles Estonian Ramblers’ Association), lühinimetusega EML, on avalikes huvides tegutsev mittetulundusühinguna tegutsev heategevuslik vabatahtlik ühendus, mille eesmärgid ja põhitegevus on suunatud matkamise arendamisele Eestis.

2.    Eesti Matkaliit ühendab matkamisega tegelevaid või matkamise arendamisest ja  toetamisest huvitatud juriidilisi isikuid ühistegevuseks ning matkaalase tegevuse koordineerimiseks.

3.    EML juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja õigusaktidest, käesolevast põhikirjast, rahvusvahelistesse matkaorganisatsioonidesse kuulumisel nende juhtorganite otsustest ning nendega kooskõlas kehtestatud muudest aktidest.

4.    EML-i põhitegevus ega eesmärk ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine. EML-i tulu kasutatakse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks, tulu liikmete vahel ei jaotata.

5.    EML on eraõiguslik juriidiline isik, mille õigusvõime tekib tema kandmisega mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse.

6.    EML-il on oma sümboolika, tal on selle kasutamise ja käsutamise ainuõigus.

7.    EML-i juhatus asub Tallinnas.

8.    EML-i majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

9.    EML on asutatud 1. aprillil 1989. aastal.

II Tegevuse eesmärk ja selle saavutamise vahendid

10.  EML-i tegevuse eesmärk on matkamise kui sportliku, teadmisi ja tunnetuse piire laiendava tegevuse kaudu tervislike eluviiside propageerimine riigi elanike seas ja EML-i liikmete ühistest huvidest lähtudes soodsate tingimuste loomine eluterve ühiskonna taastootmiseks.

11.  Eesmärkide saavutamiseks EML:

1)    Propageerib matkaspordiga tegelemist ja kaasab EML-i liikmete kaudu EML-i tegevusse matkamisest huvitatud isikuid, sealhulgas noori;

2)    koordineerib ja korraldab kasumit mittetaotleval viisil võistlusi, treeninglaagreid, õppematku, seminare ja koolitusi.

3)    haldab kutsekvalifikatsioonisüsteemi ja matkaalaseid andmebaase.

4)    koordineerib ja suunab matkaradade väljatöötamist, hindab radade kvaliteeti ja väljastab kvaliteedisertifikaate, nõustab matkamarsruutide koostamist.

5)    seisab keskkonnakaitse ja loodushoiu põhimõtete ning looduses vabalt liikumise õiguse eest;

6)    administreerib matkaüritusi (koostab edetabeleid ja kalenderplaane, korraldab üritusi, töötab välja juhendeid)

7)    Valmistab ette EML-i koondisi ja lähetab neid rahvusvahelistele üritustele;

8)    Arendab koostööd Eesti ning teiste riikide matka-, spordi- ja muude  organisatsioonidega, riigiasutuste, kohalike omavalitsuste, firmade ja üksikisikutega matkamise edendamiseks ja traditsioonide säilitamiseks;

9)    Kaitseb oma liikmete ja matkajate ühishuve;

10) osutab teenuseid ning arendab muud majandustegevust põhikirjaliste eesmärkide
täitmiseks;

11) Osutab tasulisi matkateenuseid, korraldab tasulisi matkaüritusi ning arendab oma põhitegevuse edendamiseks muud majandustegevust; mis aitab kaasa EML-i põhikirjaliste eesmärkide täitmisele;

12) Peab ja täiendab matkaalast teabepanka, kindlustab teabe ning matkategevust soodustavate kogemuste leviku, annab välja oma teabelehti, metoodilisi materjale ja teisi trükiseid;

13) Autasustab üksikisikuid ja organisatsioone teenete eest matkategevuses.

III Liikmed

12.  EML-il on tegevliikmed ja toetajaliikmed.

Tegevliikmed

13.  EML-i tegevliige on matkamisega tegelev juriidiline isik, kes tunnistab ja täidab käesolevat põhikirja.

14.  Tegevliikmeks vastuvõtmisel vaatab juhatus taotleja kirjaliku avalduse läbi 30 kalendripäeva jooksul arvates avalduse laekumise päevast. Tegevliikmeks vastuvõtmise otsustab juhatuse ettepanekul volikogu oma lähimal istungil.

15.  Tegevliikmel on õigus välja astuda EML liikmeskonnast juhatusele esitatud kirjaliku avalduse alusel.

16.  Tegevliikme võib põhikirjasätete täitmata jätmise või EML-i olulisel määral kahjustamise tõttu juhatuse ettepanekul volikogu otsusega EML-ist välja arvata. Väljaarvamise otsus ja selle põhjused teatatakse välja arvatud liikmele kirjalikult.

17.  Kui liikmelisus lõpeb majandusaasta keskel, tuleb liikmemaks tasuda kogu majandusaasta eest. Liikmelisuse lõppemisel sisseastumis- ja liikmemaksu ei tagastata.

18.  Juriidilisel isikul, kelle liikmelisus EML-is on lõppenud, ei ole õigusi EML-i varale.

19.  Tegevliikmel on õigus:

1)    Osaleda ja olla esindatud EML-i kõigil üritustel ja tegevuses;

2)    Osaleda oma esindajate kaudu hääleõiguslikena volikogu töös ning valida ja olla valitud EML-i valitavatesse organitesse;

3)    Kutsuda tagasi ja asendada oma esindajaid volikogus ja teistes EML-i organites;

4)    Esindada juhtorganite volitusel EML-i teistes organisatsioonides ning üritustel;

5)    Esitada arupärimisi ja ettepanekuid EML-i organite tegevuse kohta ning saada EML-i tegevusest teda huvitavat teavet;

6)    Kasutada EML-i sümboolikat, vara ja teenuseid vastavalt juhatuse poolt kehtestatud korrale;

7)    Esitada juhtorganitele taotlusi tunnustuse saamiseks;

8)    EML-ist välja astuda.

20.  Tegevliige on kohustatud:

1)    Järgima EML-i põhikirja, kodukorda ja volikogu ning juhatuse otsuseid;

2)    Arendama ja harrastama matkamist;

3)    Osalema oma esindajate kaudu EML-i volikogu ning teistesse organitesse kuulumisel nende töös;

4)    Tasuma liikmemaksu õigeaegselt;

5)    Kasutama heaperemehelikult EML-i vara;

6)    Hoidma ja kaitsma EML-i head mainet, seisma EML-i eesmärgi ja põhimõtete eest. Teisi varalisi ja muid kohustusi saab EML-i tegevliikmetele kehtestada ainult volikogu otsusega.

Toetajaliikmed

21.  EML-i toetajaliikmeks võib olla juriidiline isik, kes aktsepteerib käesolevat põhikirja,
tasub sisseastumis- ja liikmemaksu ning aitab kaasa EML-i eesmärkide saavutamisele.

22.  Toetajaliige osaleb oma esindaja kaudu EML volikogu töös nõuandva häälega.

23.  Toetajaliikmeks vastuvõtmine, väljaastumine ja väljaarvamine toimub analoogselt  tegevliikmele (p.14-p.18).

24.  Toetajaliikme muud õigused ja kohustused sätestatakse kahepoolses lepingus.

IV Juhtimine ja järelvalve

Volikogu

25.  EML-i kõrgeim organ on EML volikogu, mis koosneb EML-i liikmesorganisatsioonide poolt ja nende liikmete seast valitud esindajatest – volikogu liikmetest. Iga tegevliige võib volikogusse esitada kaks otsustava hääleõigusega, toetajaliige ühe nõuandva hääleõigusega esindaja. Volikogu liikme hääleõiguslikkust volikogus kinnitab liikmesorganisatsiooni poolt talle antud lihtkirjalik volikiri.

26.  Volikogu võtab vastu otsuseid kõikides EML-i juhtimise küsimustes, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud juhatuse või EML-i muude organite pädevusse.

27.  Volikogu pädevusse kuulub:

1)    Põhikirja ja eesmärgi muutmine;

2)    EML-i tegevuse põhisuundade kinnitamine;

3)    Aastaeelarve kinnitamine;

4)    Majandusaasta aruande kinnitamine;

5)    Presidendi ja juhatuse liikmete volituste aja ning selleks ajaks juhatuse liikmete arvu kinnitamine;

6)    Presidendi valimine ning presidendi ettepanekul juhatuse liikmete (sealhulgas ka asepresidendi) kinnitamine;

7)    Revidendi määramine;

8)    Sisseastumis- ja liikmemaksude suuruse ja tasumise tähtaja kinnitamine;

9)    Kodukorra ja autasude statuudi kinnitamine;

10) Aunimetuse “EML auliige” omistamine;

11) Rahvusvaheliste organisatsioonide ja üleriigiliste liitude liikmeks astumise ja sealt lahkumise otsustamine;’

12) EML-i lõpetamise, ühinemise või jagunemise otsustamine;

13) Muude küsimuste otsustamine.

28.  Volikogu töövormiks on istung. Volikogu kutsub kokku EML-i juhatus korralisele istungile kaks korda kalendriaasta jooksul kirjalike kutsetega kõikidele EML-i liikmesorganisatsioonidele vähemalt 14 päeva enne istungi algust. Kutse sisaldab teavet istungi aja, koha ja päevakorra kohta.

29.  Erakorralise volikogu istungi kutsub kokku juhatus enda algatusel, kui EML-i huvid seda nõuavad või liikmesorganisatsioonide algatusel kui seda nõuavad kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 EML-i tegevliikmetest. Selline nõudmine adresseeritakse EML-i presidendile. Juhatus peab erakorralise volikogu kokku kutsuma hiljemalt kahe kuu jooksul arvates nõude saamisest. Erakorralisel istungil saab volikogu arutada ainult neid küsimusi, mille pärast on volikogu kokku kutsutud.

30.  Kui juhatus ei kutsu erakorralist volikogu p.30 asjaoludel kokku, võivad taotlejad hiljemalt kolme kuu möödumisel nõude esitamisest volikogu ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.

31.  Volikogu on otsustusvõimeline kui volikogu istungil on esindatud üle poole EML tegevliikmetest. Kui volikogu ei ole ülalsätestatud kvooruminõude mittetäitmise tõttu pädev otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus kolme nädala jooksul volikogu uuesti kokku sama päevakorraga. Sel korral on volikogu pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata volikogus esindatud liikmete arvust, kuid üksnes juhul kui volikogus on esindatud vähemalt kaks EML tegevliiget.

32.  Volikogu on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on volikogu kokkukutsumisel teatavaks tehtud. Küsimustes, mida ei ole eelnevalt teatavaks tehtud, võib vastu võtta otsuseid, kui volikogu istungil on esindatud kõik tegevliikmed.

33.  Volikogu otsused võetakse vastu avaliku hääletamise teel. Hääletusõigusliku volikogu liikme nõudmisel toimuvad isikuvalimised salajase hääletamise teel.

34.  Volikogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole istungil osalevatest EML-i volikogu häälõiguslikest liikmetest.

35.  EML tegevuse eesmärgi muutmiseks on vaja kõigi EML tegevliikmete nõusolek. Volikogu istungil mitteosalenud tegevliikmete nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.

36.  Volikogu võib vastu võtta otsuseid põhikirja muutmise kohta, kui volikogus on esindatud üle kahe kolmandiku EML-i tegevliikmetest. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletavad üle kahe kolmandiku volikogu istungil osalenud volikogu hääleõiguslikest liikmetest. Põhikirja muudatus jõustub selle registrisse kandmisest.

37.  Volikogu otsus loetakse vastuvõetuks volikogu kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik EML-i tegevliikmed. Igal EML-i liikmel on üks hääl.

38.  EML-i liikmesorganisatsiooni esindajad ei või hääletada, kui EML otsustab selle liikmesorganisatsiooni või selle liikmesorganisatsiooniga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist.

39.  Volikogu poolt EML-i liikme teistest erineva õiguse lõpetamiseks või muutmiseks, samuti talle teistest erineva kohustuse panemiseks peab olema selle liikme nõusolek.

Juhatus

40.  Juhatus on EML-i juht- ja esindusorgan. Juhatuse liikmete minimaalne arv on kolm, tema üheks liikmeks on EML president, kes juhib juhatuse tööd. Juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik.

41.  Juhatuse liikmed esindavad EML-i kõikides õigustehingutes ühiselt, välja arvatud president, kes esindab EML-i ainuisikuliselt.

42.  Juhatus võtab vastu otsuseid EML-i juhtimise küsimustes. Juhatuse pädevusse kuulub:

1)    Liikmete vastuvõtmise ja liikmeskonnast väljaarvamise läbivaatamine, volikogule ettepanekute tegemine liikmeskonna muudatuste kohta;

2)    Volikogu istungite ettevalmistamine ja otsuste elluviimine;

3)    EML-i tegevuse põhisuundade ja eelarve projekti koostamine, nende esitamine  volikogule;

4)    Matkaürituste kalenderplaanide, ürituste juhendite ja eelarvete, koondiste, kohtunikekogude jt koosseisude kinnitamine ja muud matkategevust ja ühisettevõtmisi puutuvate üldküsimuste lahendamine;

5)    EML-i välissuhete korraldamine ja koordineerimine;

6)    EML-i tööorganite moodustamine, nende tegevusjuhendite ning juhtide ja koosseisude nimeline kinnitamine;

7)    Juhatuse liikmete nimetamine ametikohtadele;

8)    Kontode ja arvete avamine krediidiasutustes, lepingute sõlmimine, palgatöötajate töölevõtmine ning töölt vabastamine, nende ametijuhendite kinnitamine, volikirjade väljaandmine;

9)    EML-i vara käsutamine, teenuste kasutamise korra ja hindade kinnitamine;

10) EML-i sümboolika kavandite ning statuutide kinnitamine;

11) EML-i raamatupidamise korraldamine.

43.  Juhatuse koosoleku kutsub kokku ja juhib president, tema äraolekul asepresident. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui üks kord kuus.

44.  Juhatus on otsustusvõimeline, kui koos on üle poole juhatuse liikmetest.

45.  Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on nõutav juhatuse koosolekus osalenud juhatuse liikmete poolthäälteenamus.

46.  Juhatuse liige ei või osaleda hääletamises, kui otsustatakse temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist EML-i poolt.

47.  Juhatuse liikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumise, samuti oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega EML-ile süüliselt tekitatud kahju eest solidaarselt. Juhatuse liikmed, kes on oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega tekitanud süüliselt kahju EML-i võlausaldajatele, vastutavad võlausaldajate ees solidaarselt EML-iga. Juhatuse liikme vastu esitatava nõude  aegumistähtaeg on viis aastat rikkumise toimumisest või rikkumise algusest.

48.  Juhatus on aruandekohustuslik volikogu ees.

Muud organid

49.  EML juhatus võib moodustada vajadusel alalisi tööorganeid – erialakomisjone, toimkondi, nõukogusid (edaspidi komisjone) ja matkaliigi komiteesid (edaspidi komitee), mis tegutsevad EML juhatuse poolt kinnitatud põhimääruse alusel.

50.  Komisjonid on pädevad iseseisvalt lahendama oma tegevusvaldkonda kuuluvaid ülesandeid, andma soovitusi EML liikmesorganisatsioonidele, tegema ettepanekuid EML juhatusele. Komiteede pädevusse kuulub EML matkaliikide tegevuse koordineerimine.

51.  Komisjoni ja komitee esimehe nimetab EML juhatus ametisse ajaks, mis ületa juhatuse ametisoleku aega. Komisjoni ja komitee esimees võtab nõuandva häälega osa EML juhatuse koosolekust, kui see on vajalik päevakorra järgi (kui ta ei ole juhatuse liige).

Revident

52.  EML revident on volikogu poolt määratud teovõimeline isik, kes teostab järelvalvet EML juhatuse ja teiste organite tegevuse üle.

53.  Revident ei tohi kuuluda EML juhatuse liikmete hulka ega töötada EML juhtival ametikohal.

54.  Revidendil on õigus tutvuda EML kõigi revisjoni läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning saada juhatuselt vajalikku teavet.

55.  Revident koostab revisjoni tulemuste kohta aruande, mille esitab volikogule.

V Vara, vahendid, aruandlus

56.  EML-i vara ja vahendid moodustuvad:

1)    Liikmete sisseastumis- ja liikmemaksudest;

2)    Riigi eelarvelistest eraldistest;

3)    Juriidiliste ja üksikisikute annetustest ja eraldistest;

4)    Tasulistest üritustest ja teenustest laekunud tuludest ning EML varadest saadavatest sissetulekutest;

5)    Majandustegevusest;

6)    Muust tulust.

57.  EML-i vara ja vahendid kuuluvad EML-ile ning neid kasutatakse ja käsutatakse EML-i põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

58.  EML võib oma vara ja vahendeid anda kasutamiseks oma liikmetele ja EML-i liige EML-ile lepingulisel alusel.

59.  EML ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest.

60.  Juhatus korraldab EML-i raamatupidamise vastavalt Eesti raamatupidamise seadusele.

61.  Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande seaduses sätestatud korras. Majandusaasta aruande kinnitamise otsustab volikogu.

62.  Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed

VI Lõpetamine, vara jaotus

63.  EML-i tegevus lõpetatakse volikogu otsusega, kui volikogu istungil on esindatud üle 2/3 EML-i tegevliikmetest ja selle poolt hääletab üle 2/3 volikogu istungil osalenud volikogu hääleõiguslikest liikmetest või muudel seadusega sätestatud juhtudel ja korras.

64.  Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist jaotatakse allesjäänud vara tulumaksusoodustuse nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

VII Ühinemine ja jagunemine

65.  Ühinemine ja jagunemine toimub seaduses ettenähtud korras.

Muudetud põhikiri on vastu võetud EML volikogu 14. juuni 2008 a. otsusega.

pornplaybb.com siteripdownload.com macromastiavideo.com 1siterip.com
Toetajad
  • Uudiste arhiiv


  • Eesti Matkaliit, Juriidiline aadress: Raekoja plats 18, Tallinna linn, Harju maakond, 10146;
    Postiaadress: Tondi 17, Tallinn, 11301