Otsingumootor
redrube

Eesti Matkaliidu kodukord

Eesti Matkaliidu põhikiri

Eesti Matkaliidu kodukord

2.muudetud ja täiendatud väljaanne

Kinnitatud
EML volikogu otsusega nr 14-5/1
30.märtsil 1996.a.
Täiendatud EML volikogul 31.märtsil 2001

1. Üldsätted
2. Liikmesorganisatsioon
2.1. Liikmeks astumisel esitatavad dokumendid
2.2. Liikmeks vastuvõtmine
2.3. Sisseastumis- ja liikmemaksu tasumise kord

3. Volikogu liige
3.1. Volikoguliikme staatus
3.2. Volikiri
3.3. Volikoguliikme kaart

4. Volikogu
4.1. Volikogu korralised istungid
4.2. Istungi päevakorra formeerimine
4.3. Istungi läbiviimise kord
4.4. Istungi juhtimine
4.5. Hääletamise erandtingimused
4.6. Kandidaatide ülesseadmine isikuvalimisteks

4.7. Isikuvalimised salajase hääletamise teel
4.8. Protokoll, otsus
4.9. Istungi ruum
5. Juhatus
5.1. Juhatuse koosolek
5.2. Ühisnõupidamine
5.3. Protokoll, otsus
5.4. Korraldus
5.5. Planeerimine
5.6. Plaaniprojektide koostamise ja läbiviimise tähtajad
5.7. Allkirjaõigus
5.8. Haldus- ja finantsdokumentide vormistamine
5.9. Tööorganid (struktuuriüksused)

6. Firma stiil
6.1. Firma stiili (sümboolika) kasutamine
6.2. EML lipu kasutamine

1 Üldsätted

Kodukord on EML normatiivakt, mis sätestab EML liikmeks vastuvõtmise ning sisseastumis- ja liikmemaksu tasumise korra, volikogu liikme staatuse, volikogu ja juhatuse töö korralduse ja firmastiili kasutamise põhimõtted ja korra.

2 Liikmesorganisatsioon – EML liige
2.1 Liikmeks astumisel esitatavad dokumendid

Koos kirjaliku avaldusega esitatakse EML juhatusele:
1) seaduses ettenähtud korras registreeritud põhikirja koopia,
2) registreerimistunnistuse koopia,
3) täidetud andmekaart (EML juhatuse poolt kehtestatud vorm).

2.2 Liikmeks vastuvõtmine
2.2.1 Otsuse liikmeks vastuvõtmise või vastuvõtmisest äraütlemise kohta teeb EML juhatus kuu aja jooksul avalduse saabumise päevast. Otsus tehakse sooviavaldajale teatavaks kirjalikult (koopia või väljavõte juhatuse otsusest).
2.2.2 Pärast otsuse kinnitamist volikogu poolt antakse EML liikmele välja EML liikme tunnistus.

2.3 Sisseastumis- ja liikmemaksu tasumise kord
2.3.1 Sisseastumis- ja liikmemaks tasutakse sularahas või pangaülekandega.
2.3.2 Sisseastumismaks tasutakse enne liikmeks vastuvõtmise otsuse tegemist. Liikmeks vastuvõtmisest äraütlemise (keeldumise) korral sissemakstud summa tagastatakse 10 päeva jooksul.
2.3.3 Aasta liikmemaksu võib tasuda kahes osas järgmiselt:

– vähemalt pool summast – kuni 15.juunini
– kogu jooksva aasta eest – hiljemalt 15.detsembriks.

3 Volikogu liige
3.1 Volikoguliikme staatus
Volikogu liige on liikmesorganisatsiooni poolt volitatud hääleõiguslik esindaja EML volikogus.
3.2 Volikiri
3.2.1 Volikiri on liikmesorganisatsiooni poolt oma esindajale antud dokument, mis kinnitab tema hääleõiguslikkust EML volikogus.
3.2.2 Hääleõigus kehtib volikirjas näidatud tähtajani või esindaja tagasikutsumiseni või asendamiseni teise isikuga.
3.2.3 Tagasikutsumisest või asendamisest teatab volikirja välja andnud organisatsioon kirjalikult juhatusele.

3.3 Volikoguliikme kaart
Volikirja esitamisel antakse volituste kehtivuse ajaks volitatud isikule volikoguliikme kaart, mis tõestab tema hääleõiguslikkust volikogu istungil ja volikogu ülesannete täitmisel. Väljaantud ja kehtetute kaartide arvestust peab juhatus.

4 Volikogu
4.1 Volikogu korralised istungid
4.1.1 Volikogu korralised istungid toimuvad reeglina igal aastal märtsi ja oktoobri viimasel laupäeval (vastavalt kevad- ja sügisistung).
4.1.2 Kevadistungi päevakorda kuulub:

1) juhatuse ja revisjonikomisjoni eelmise aasta tegevusaruande ning EML finantsaruande kinnitamine;
2) EML tegevuse põhisuundade ellurakendamise käigu hindamine, täiendamine ja muutmine;
3) juhtorganite valimine ja kinnitamine. Esindajate valimine teiste liitude esindajatekogudesse.

4.1.3 Sügisistungi päevakorda kuulub:

1) järgmise aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine;
2) põhikirja muudatuste ja täienduste vastuvõtmine;
3) järgmise aasta sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse määramine.

4.1.4 Juhatuse ja EML liikmesorganisatsioonide poolt esitatud küsimuste samuti põhikirja järgi volikogu pädevusse kuuluvate muude küsimuste läbivaatamine võib toimuda vajaduse järel nii kevad- kui sügisistungil.

4.2 Istungi päevakorra formeerimine
4.2.1 Istungi päevakorra projekti koostab ja päevakorra valmistab ette juhatus.
4.2.2 Liikmesorganisatsioonide ettepanekud eelseisva istungi päevakorra kohta tuleb saata kirjalikult juhatusele vähemalt 4 nädalat enne istungi algust. Pärast nimetatud tähtaega, kuid mitte hiljem kui kaks nädalat enne istungi algust saadab juhatus päevakorraprojekti kõikidele EML liikmetele.
4.2.3 Ettepanekud, mis saabuvad pärast p.4.2.2 nimetatud tähtaega võivad olla aktsepteeritud volikoguliikmete nõusolekul kui kiirettepanekud. Kiirettepanekud peavad olema vormistatud kirjalikult.

4.3 Istungi läbiviimise kord
4.3.1 Rakendusprotseduurid:

1) osavõtjate registreerimine (eraldi hääleõiguslikud volikoguliikmed ja teised istungist osavõtjad).
Registreerimine algab 30 minutit enne väljakuulutatud algust. Volikogu liige kinnitab oma kohalolekut allkirjaga registreerimislehel.
Registreerimist korraldab juhatus;
2) istungi seaduslikkuse ja otsustusvõimelisuse kindlakstegemine;
3) istungi avamine (seaduslikkuse ja otsustusvõimelisuse kinnitamine);
4) volikogu juhtorgani (juhataja ja sekretäri) valimine ja protokollija(-te) nimetamine.

4.3.2 Tööprotseduurid:

1) päevakorraprojekti läbiarutamine, päevakorra kinnitamine;
2) istungi kodukorra (reglemendi) kinnitamine (ettekannete, sõnavõttude kestused, vaheajad, töö lõpp jm istungi läbiviimisega seonduv);
3) vajalike tööorganite (häältelugejad, otsuste redaktsioonikomisjon jm) valimine;
4) edasi kulgeb volikogu töö kinnitatud päevakorra alusel.

4.4 Istungi juhtimine
4.4.1 Volikogu istungi avab president.
4.4.2. Volikogu juhataja peab olema volikogu liige, kes valitakse volikogu poolt kaheks aastaks.
4.4.3. Volikogu sekretär valitakse igal volikogul volikogu liikmete hulgast.
4.4.4 Protokolli kirjutajaks nimetetakse 1-2 protokollijat, kes ei pea olema volikogu liikmed.
4.4.3 Objektiivsetel põhjustel võib istungi algus edasi nihkuda kuni 15 minutit.
4.4.4 Otsuse vastuvõtmist kinnitab volikogu juhataja haamrilöök.

4.5 Hääletamise erandtingimused
4.5.1 Mitme hääletusettepaneku korral sama otsuse kohta lähtutakse ettepaneku esitamise järjekorrast.
4.5.2 Otsused neis küsimustes, mis on EMLile või tema liikmesorganisatsioonile eriti olulise tähtsusega ei võeta vastu juhul, kui nad ei olnud istungi kutses eelnevalt ära toodud.

4.6 Kandidaatide ülesseadmine isikuvalimisteks
4.6.1 Kandidaatide ülesseadmise õigus presidendi ja revisjonikomisjoni valimisteks on EML liikmetel oma hääleõiguslike esindajate kaudu. Presidendi ja revisjonikomisjoni liikmete kandidaadid ei pea olema volikogu liikmed.
4.6.2 Kandidaatide ülesseadmisel on presidendi kandidaatide kohalolek vajalik, revisjonikomisjoni liikmekandidaatide kohalolek pole vajalik, kui on olemas nendelt kandideerimisnõusolek.
4.6.3 Volikogu liikmetel on õigus nõuda ülesseatavate kandidaatide eelnevat tutvustamist, presidendi kandidaatidelt aga ka oma põhiseisukohtade avaldamist EML tegevuse juhtimisel presidendiks valimise korral.
4.6.4 Ettepanekud asepresidendi ja juhatuse liikmete kinnitamise kohta teeb president. Volikogu liikmetel on õigus nõuda kinnitamiseks esitatavate isikute eelnevat tutvustamist ja iseloomustamist ning kinnitust nende nõusoleku kohta kandideerida asepresidendi või juhatuse liikme ametikohale.

4.7 Isikuvalimised salajase hääletamise teel
4.7.1 Hääletamine salajastel isikuvalimistel toimub hääletussedelitega või volikogu poolt heaks kiidetud mõnel muul viisil.
4.7.2 Hääletuse tulemuste kohta koostab häältelugemise komisjon protokolli.
4.7.3 Hääletustulemused kinnitab volikogu.

4.8 Protokoll, otsus
4.8.1 Volikogu istungi kohta koostatakse protokoll.
4.8.2 Arutatud küsimuse kohta vastuvõetud otsus võib olla vormistatud protokollilisena või eraldi dokumendina – otsusena.
4.8.3 Protokollile kirjutab alla volikogu juhataja, sekretär ja protokollija(-d), otsusele -volikogu juhataja ja sekretär.
4.8.4 Volikogu poolt vastu võetud otsused avaldatakse EML Teatajas või juhatus teeb need teatavaks kõikidele liikmesorganisatsioonidele hiljemalt kahe nädala jooksul.
4.8.5 Volikogu protokolle, otsuseid ja muid dokumente hoiab juhatus vastavates toimikutes.

4.9 Istungi ruum
4.9.1 Istungi ruumi valmistab ette juhatus. Ruum peab tagama volikogu liikmetele normaalsed töötingimused.
4.9.2 Istungi ruumi tuuakse istungi ajaks EML lipp (või laualipp).

5 Juhatus
5.1 Juhatuse koosolek
5.1.1 Koosolek on juhatuse kollegiaalse juhtimistöö põhivorm.
5.1.2 Juhatus peab oma koosolekuid kalendriaastaks kinnitatud plaan-graafiku alusel, kuid mitte harvemini kui üks kord kuus (v.a. suvel juuli-august).
5.1.3 Järjekordse koosoleku päevakord tehakse juhatuse liikmetele teatavaks eelmisel koosolekul või teatatakse sellest ette üks nädal enne koosolekut.
5.1.4 Juhatuse tööst osa võtma kutsutud spetsialistidele ning struktuuriüksuste (komiteede, toimkondade, komisjonide) esindajatele tehakse arutusele tulevate ja neid puudutavate päevakorrapunktide sisu teatavaks vähemalt kaks nädalat enne koosolekut.
5.1.5 Juhatusele läbivaatamiseks esitatavad küsimused (projektid) peavad üldjuhul olema eelnevalt täitjate poolt ette valmistatud ja vormistatud. Erandkorras võib juhatus arutamisele võtta kiireloomulisi küsimusi, mille kohta otsuse vastuvõtmine on võimalik ja ei nõua täiendavat lahenduse otsimist (küsimusega eelnevat tutvumist).
5.1.6 Juhatus võib vajadusel anda küsimuse (projekti) täiendavaks ettevalmistamiseks selleks moodustatud ajutisele töörühmale või kaasata ettevalmistamisele eksperte.
5.1.7 Juhatuse koosolekut juhib president, viimase äraolekul asepresident. Koosolekut protokollib juhatuse sekretär, viimase puudumisel üks juhatuse liikmetest või juhatuse poolt volitatud isik.
5.1.8 Vajadusel viib juhatus läbi laiendatud koosseisuga juhatuse koosolekuid, millest kutsutakse osa võtma vastavalt küsimuse iseloomule laiem koosseis EML liikmesorganisatsioonide, EML struktuuriüksuste või teiste organisatsioonide esindajaid ja spetsialiste. Sõnaõigus on kõikidel kutsutud osavõtjatel, otsustamisõigus juhatuse liikmetel.

5.2 Ühisnõupidamine
Ühisnõupidamine on juhatuse kollegiaalse juhtimise erivorm, kus pariteetsetel alustel osaleb EML juhatus koos mõne teise (ka oma liikmes-)organisatsiooni esindusega. Ühisnõupidamise eesmärgiks on arutada mõlemale poolele huvi pakkuvaid küsimusi, ühiste seisukohtade väljatöötamiseks või teineteise informeerimiseks. Sellist koosolekut juhib vastastikusel kokkuleppel üks osapool. Nõupidamise kohta koostatakse protokoll; lõpptulemus vormistatakse dokumendina, millel on soovituslik iseloom. Dokumendile kirjutavad alla mõlema poole esindajad.. Otsused võetakse vastu konsensuse alusel. Vajadusel fikseeritakse erimeelsused lõppdokumendis.

5.3 Protokoll, otsus
5.3.1 Juhatuse koosoleku kohta koostatakse protokoll.
5.3.2 Arutatava küsimuse kohta võtab juhatus vastu otsuse, mis võib olla vormistatud protokollilisena või vastavalt küsimuse sisule eraldi dokumendina – juhatuse otsusena.
5.3.3 Protokollile ja otsusele kirjutab alla president ja juhatuse sekretär.

5.4 Korraldus
Korraldus on EML tegevust korraldav juhatuse üksikakt (haldusdokument), mille annab välja president ainuisikuliselt sellistes küsimustes, mis ei vaja kollegiaalset otsustamist.

5.5 Planeerimine
5.5.1 Planeerimine jaguneb:

1) tegevuse planeerimine;
2) finants-majanduslik planeerimine.

5.5.2 Tegevuse planeerimise etapid on:

1) aastaplaan, mis koosneb järgmistest osadest:

– volikogu istungite, juhatuse ja struktuuriüksuste koosolekute plaan-gaafik;
– juhatuse koosolekute temaatiline perspektiivplaan;
– struktuuriüksuste tegevusplaanid;
– põhiliste matkaürituste kalenderplaan;
– organisatsioonilis-tehniliste abinõude plaan;

2) kuuplaan, mis täpsustab ja täiendab aastaplaani (koostatakse vajadusel);

3) detailplaan, mis koostatakse vajadusel konkreetse ürituse või tegevuse ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks.

5.5.3 Finants-majanduslik planeerimine lähtub tegevusplaanidest ja olemasolevatest võimalustest. Planeerimise väljundiks on tulemuslik eelarve ja likviidsuseelarve. Viimane on aluseks täiendavate vahendite otsimisel.
5.5.4 EML tegevuse ja finants-majandusliku tegevuse plaani- ja aruandeperioodiks on kalendriaasta.

5.6 Plaaniprojektide koostamise ja läbivaatamise tähtajad
5.6.1 Aastaplaanid:
1) ettepanekud liikmesorganisatsioonidelt ja struktuuriüksustelt plaanipro-
jektide koostamiseks – kuni 15. septembrini;
2) ürituste kalenderplaani projekt – kuni 1. oktoobrini;
3) eelarve projekt – kuni 1. oktoobrini;
4) muude plaanide projektid – kuni 1. detsembrini.
5.6.2 Kuuplaanide projektid – iga kuu viimasel juhatuse koosolekul.
5.6.3 Detailplaanide projektid – piisavalt varakult, et tagada ürituse korralik ettevalmistamine ja läbiviimine.

5.7 Allkirjaõigus
5.7.1 Haldusdokumentidele allakirjutamise õigus EML nimel on EML presidendil ning tema puudumisel asepresidendil.
5.7.2 Piiratud allkirjaõigus on EML juhatuse sekretäril, mille ulatuse määrab juhatus.
5.7.3 Finantsdokumentidele kirjutab alla president või asepresident ning varahoidja (laekur) või juhatuse poolt volitatud isik. 5.7.4 Pangadokumentidele allakirjutamise õiguse (esimese ja teise allkirja ning raamatupidaja allkirja õiguse) määrab juhatus.

5.8 Haldus- ja finantsdokumentide vormistamine
5.8.1 EML kõikide haldusdokumentide koostamisel ja vormistamisel tuleb lähtuda Eesti Vabariigi standardi 3-92 nõuetest.

5.8.2 Finantsdokumentide koostamisel ja vormistamisel tuleb lähtuda kehtivatest nõuetest.

5.9 Tööorganid (struktuuriüksused)
5.9.1 Juhatus moodustab EML tegevuse korraldamiseks ja vastavalt vajadusele alalisi komiteesid, toimkondi, komisjone ning ajutisi toimkondi, komisjone ja töörühmi; nimetab tegevusvaldkondade järgi nõunikke ning konkreetsete probleemide ja projektide kohta hinnangute saamiseks eksperte.
5.9.2 Alalised struktuuriüksused ja juhatuse nõunikud tegutsevad juhatuse poolt kinnitatud põhimääruse alusel, ajutiste üksuste ja spetsialistide tööülesanded määrab juhatus.
5.9.3 Alalised komiteed moodustatakse matkaliigiti (näit. jalgrattamatka komitee, veematka komitee jt), alalised toimkonnad ja komisjonid moodustatakse tegevusalade järgi (näit. matka- ja kvalifikatsioonikomisjon, ajalootoimkond, välistoimkond jt).

6 Firmastiil
6.1 Sümboolika (firmastiili) kasutamine
6.1.1 EML firmamärki ja logotüüpi sisaldavate toodete väljastamise ja kasutamise õigus on ainult Eesti Matkaliidul.
6.1.2 EML sümboolika (firmamärk, logotüüp, värvid) kasutamise õiguse ja ulatuse määrab juhatus.
6.1.3 EML liikmesorganisatsioonil on õigus kasutada oma kirjaplangil oma nimetuse all väiksemate tähtedega teksti “Eesti Matkaliidu tegevliige”.

6.2 EML lipu kasutamine
6.2.1 Lippu kasutatakse EML poolt korraldatavatel matkajate välis- ja siseüritustel (kokkutulekud, võistlused jm), Eesti matkajate kohtumisel teiste spordi- ja matkaorganisatsioonide ning riikide esindajatega, esindustega.
6.2.2 Matkajate laagrites ja võistluspaikades heisatakse lipp ürituse avamisel ja langetatakse selle lõpetamisel. Ööseks (väljakuulutatud öörahust kuni hommikuäratuseni) võetakse lipp maha.
6.2.3 Kui EML lipp heisatakse koos Eest riigilipuga, paigutatakse EML lipp riigilipust lippude poolt vaadates vasakule poole.
6.2.4 EML väikest lippu võivad kasutada ka EML liikmed oma matkaüritustel koos oma organisatsiooni lipuga.
6.2.5 EML laualipu kasutamise õigus on kõigil EML liikmesorganisatsioonidel ja nende füüsilistel liikmetel.

Guido Leibur Ilme Hunt
EML president sekretär

Viimati muudetud: 08.10.2006

pornplaybb.com siteripdownload.com macromastiavideo.com 1siterip.com
Toetajad
  • Uudiste arhiiv


  • Eesti Matkaliit, Juriidiline aadress: Raekoja plats 18, Tallinna linn, Harju maakond, 10146;
    Postiaadress: Tondi 17, Tallinn, 11301