Otsingumootor
redrube

Eesti meistrivõistlused mägironimises ning jalgsi– ja mägimatkatehnikas 2017 üldjuhend

Juhendi prinditaval kujul leiad siit: Eesti meistrivõistlused mägironimises ning jalgsi- ja mägimatkatehnikas 2017

Registreeru siin.

Korraldaja

Eesti Matkaliit MTÜ. 

Eesmärk

Matkamise kui spordiala propageerimine. Pakkuda mägironimise ning jalgsi- ja mägimatkahuvilistele võimalust kontrollida oma oskusi ja ettevalmistust ning välja selgitada Eesti meistrid mägironimises ning jalgsi– ja mägimatkatehnikas. Viimases selgitatakse meistrid ka noorte seas.

Võistlustest osavõtjad

 1. Täiskasvanute arvestuses saavad osaleda isikud, kes on võistluste toimumise ajal vähemalt

19aastased. Jalgsi– ja mägimatkatehnika arvestuses võib võistkonnas olla üks võistleja vanusega alates 16 aastat.

 1. Noorte arvestuses saavad osaleda isikud, kes on võistluste toimumise ajal 12 kuni

18 (kaasa arvatud) aastased.

 1. Osavõtjad peavad olema Eesti kodanikud või omama Eestis alalist elamisluba.
 2. Osavõtja saab osaleda vaid ühes võistlusklassis.
 3. Osavõtjad võistlevad reeglina omal vastutusel. Enne võistlust allkirjastab iga võistleja

vastutusdeklaratsiooni.

 1. Korraldaja jätab endale õiguse vajadusel piirata osavõtjate arvu.

Võistluste aeg ja koht

Eesti meistrivõistlused mägironimises ning jalgsi– ja mägimatkatehnikas toimuvad 20.–21. mail Ida–Virumaal, Kohtla-Nõmmel, Eesti Kaevandusmuuseumi territooriumil ja Aidu karjääris. Võistluspaika saab tulla oma autoga.

Võistluste programm

Võistlused on võistkondlikud. Võistlustel auhinnalistele kohtadele tulnud võistkondade
liikmeid autasustatakse vastavalt Eesti Olümpiakomitee kuld–, hõbe– või pronksmedalitega.
Võistlused toimuvad ka noorte arvestuses. Noori autasustatakse Eesti Olümpiakomitee
noortemedalitega.

Olmetingimused võistluspaigas

Ööbimine väljas oma telkides (kaasa matt ja magamiskott). Korraldaja tagab nii
laupäeval kui pühapäeval lõuna (supp). Ülejäänud toidukordadeks kaasa võtta oma söök, jook, toiduvalmistamise vahendid, nõud.

Soovi korral on võimalik endale tellida toitlustus Eesti Kaevanduspargi kohvikust .

Stardimaks

Stardimaks mägironimisrajal 25 eurot, jalgsi– ja mägimatkatehnika rajal 20 eurot ning noortele 15 eurot võistleja kohta. Need stardimaksud kehtivad võistlustele registreerimisel kuni 15.05.2017 (kaasa arvatud). Stardimaks tuleb kanda Eesti Matkaliidu arvelduskontole EE411010052032018008, selgitusse märkida võistkonna nimi. Soovijaile väljastatakse arve.

Osavõtjate registreerimine

Osavõtjate registreerimine alloleval lingil:

Registreeri siin.

Info

Infot üldkorralduse kohta saab info@matkaliit.ee

Lisainfo

Mägironimismeistriks tulnud meeskond (meeskonna kapten) valmistab ette järgmise
aasta mägironimismeistrivõistluste trassi.

 

Võistlusjuhend mägironimises

 I. Võistlustrassid ja nende tutvustus

Mägironimise võistlustrasside tutvustus ja võistkondade stardijärjekorra loosimine toimub võistluspaigas reedel, 19. mail kell 21.00 Eesti Kaevandusmuuseumi ees.

Laupäeval, 20. mail enne võistluste algust küsimused–vastused. Võistluste algus nii laupäeval kui ka pühapäeval on kell 9.00.

Trasside kirjeldused saadetakse võistlejatele orienteeruvalt aprilli lõpus.
II. Osavõtjad

Võistkonna liikmed peavad olema vähemalt 19aastased, võistkonnas on 4 (neli) liiget, neist vähemalt 1 (üks) naine.

Osalemise eeldus: kõigil võistkonna liikmetel on head mägironimisoskused, omavad mägede kogemust, valdavad päästetehnikaid. Kasuks tuleb ka varasem osavõtt mägimatkatehnika– ja päästevõistlustest. Osalejad peavad valmis olema nõudeks sooritada tehnikaelemente piiratud varustuse kogusega ja raskendatud tingimustes.

III. Võistlus

Võistlus toimub kahel päeval, sisuks mägironimine ja päästetehnikad.

Esimene päev – pikk trass. Puudub varustuse piirang. Vajaminev varustus tuleb komplekteerida enne starti või stardis ning seda hiljem täiendada pole võimalik. Trassil peavad osalejad lahendama erinevaid mägironimises ja mägipäästel ette tulla võivaid ülesandeid, mis nõuavad oskuseid pööstetöödest, meditsiinist ning erinevatel maastikel liikumisest. Trass asub Kohtla-Nõmme kaevanduspargi ümbruses, seal liiklemiseks saavad võistkonnad kaardi.
Teine päev- individuaalsed ülesanded ja seongutöö. Teise päeva rõhuasetus on tehnilisel alpinismil. Ülesandeid sooritades peavad osalejad olema valmis nõudeks sooritada tehnikaelemente piiratud varustuse kogusega ja raskendatud tingimustes. Võistlustrasside tehnilised etapid peavad kõik võistkonna liikmed läbima julgestuses või enesejulgestuses, kus see on nõutav. Osad ülesanded nõuavad mingi võistkonna liikme muutumist kannatanuks, kes loositakse.

Trasside läbimiseks on reeglina ette nähtud kontrollaeg (sõltub osalejate arvust), mille ületamisel võistkonna edasi liikumine peatatakse. Sellisel juhul tuleb võistkonnal vabastada trass võimalikult kiiresti järgides seejuures jätkuvalt kõiki ohutusreegleid. Võistkondade orienteeruv stardiintervall selgub kohapeal ja sõltub osalevate võistkondade arvust. 10 minutit enne starti tuleb stardikoridoris kohtunikekogule kontrollimiseks esitada kogu kasutatav varustus. Võimalikud tehnilised elemendid mägironimises:

 • ronimine ülajulgestuses;
 • ronimine altjulgestuses;
 • julgestusjaamade loomine;
 • tugiköiel liikumise tehnikad;
 • tugiköiel laskumistehnikad;
 • abironimine;
 • drytool;
 • pendel;
 • ülesõidu köite pingutamine ja ülesõit;
 • raskuste transport trassil;
 • kannatanu transport käepäraste vahenditega;
 • kannatanuga tõus ja laskumine;
 • kanderaami valmistamine;
 • esmaabi andmine kannatanule;
 • maastikul liikumine kaardi ja kompassiga.

Tugipunktid

Võistlustrasside alguses, lõpus ja olulistes vahepunktides on kohtunike loodud tugipunktid
(või luuakse need võistkonna enda poolt), kus kõik võistkonna liikmed saavad korraga olla
enesejulgestuses ja kus saab julgestada võistkonnakaaslast.

IV. Varustus

 • Individuaalne julgestussüsteem igal võistkonna liikmel: julgestusvöö, kiiver, enesejulgestus (min 60cm, max 120cm), kindad
 • Individuaalne tehniline varustus igal võistkonna liikmel : 6 karabiini (sh. enesejulgestus), 2 haaravat abinööri, käimiskirka
 • Võistkondlik varustus: 2 dünaamilist põhiköit (min. 40m), 2 staatilist köit (min. 40m), 2 seljakotti, jaama materjalid (slingid/ reps/ põhiköis), tehnilised kirkad (või alternatiiv drytooli jaoks), viskeliin (min. 30m)

Kohtunikekogu võib seada trassile kaasavõetava varustuse kogusele ülempiiri.

Mittestandardse varustuse kasutamine on keelatud!

 V. Start

Võistlustrasside läbimiseks peavad võistlejad olema riietunud vastavalt ilmastikuoludele, kiivrid peas, julgestussüsteemid peal. Rinnavöö ei ole kohustuslik. Kogu varustus peab olema võistlejate küljes või käes. Enne starti ei või põhiköites olla ühtegi sõlme ja need ei tohi olla kinnitatud võistlejate külge. Peale stardikäsklust peavad kõik võistlejad haakima end enesejulgestusse, alles seejärel võib alustada trassi läbimist.

 VI. Finiš

Võistlustrasside lõpetamiseks ja aja fikseerimiseks peavad kõik võistkonna liikmed olema
finišialas koos varustusega ja olema enesejulgestuses. Kui osa varustust jääb trassile
(võistkond ei saa seda kätte), peab võistkonna kapten kohtunikke informeerima varustuse
kaotusest, võistkonna aeg fikseeritakse selle info laekumisel.

 VII. Trahvid ja paremusjärjestus

Tehnikatrahvid *

 • kukkumine kohtunikujulgestusse esimesel kukkumisel 10 punkti, teisel mahavõtmine
 • põhiköie, raskuskoti või kiivri kaotus 10p
 • kannatanu väärkohtlemine 10p (teisel korral trassilt eemaldamine)
 • julgestuse puudumine 5 p
 • vale tehniline võte 3 p
 • „veepuude” ülesõidul ja pendlil 3 p
 • vale julgestus 2 p
 • vale või kohendamata sõlm 2 p
 • lahtine töökarabiin 1 p
 • muu varustuse kaotus 1 p

*Trahvipunkti väärtus ajale ümberarvestatuna on 30 sekundit.

Kui pole kirjeldatud teisiti, peab võistkond liikuma koos. Võistkonnaliikme või kannatanu hülgamine toob kaasa rajalt mahavõtmise.

Paremusjärjestus

Võistluse lõpptulemuse saamiseks liidetakse võistlustrasside kohapunktid, eespool on see võistkond, kelle kohapunktide arv on väiksem. Võrdsete kohapunktide korral on eespool võistkond, kellel on rohkem üksikute ülesannete võidupunkte.

Võistlustrassi tulemuse saamiseks liidetakse trassi läbimise ja tehnikatrahvide aeg.

Eespool on need võistkonnad, kes läbivad põhitrassi ja kelle koguaeg on väiksem. Lühendatud

trassi läbijad järjestuvad põhitrassi läbinute taha. Võistlustrassi parim võistkond saab ühe

kohapunkti, teine võistkond kaks punkti. Kaalukamate ülesannete puhul korrutatakse kohapunktid läbi koefitsiendiga. Esimese päeva pika trassi puhul arvestatakse eraldi nii trassi läbimise koguaega kui ka selles sisalduvate ülesannete sooritamiseks kuluvat aega.

Vaidlusalused küsimused lahendab kohtunikekogu kohapeal. Proteste saab esitada 30 minuti

jooksul pärast võistluse lõppu.

 VIII. Autasustamine

Paremate võistkondade liikmeid täiskasvanute ja noorte arvestuses autasustatakse diplomitega

ja Eesti meistrivõistluste medalitega.

IX. Info

Infot mägironimise võistlustrasside ja -juhendi kohta saab juhani.almers@gmail.com ja priit.niibo@kliinikum.ee
 

Võistlusjuhend jalgsi– ja mägimatkatehnikas

 I. Võistlustrassid ja nende tutvustus

Jalgsi– ja mägimatkatehnikas on laupäeval tehnikavõistlus (raja tutvustus 10.00, esimese võistkonna start 11.30) Eesti Kaevandusmuuseumi rikastusvabriku läheduses, pühapäeval matkaralli Aidu karjääris ja Eesti Kaevandusmuuseumi piirkonnas. Matkaralli raja tutvustus on laupäeva õhtul kell 20.00 võistluskeskuses Eesti Kaevandusmuuseumi juures, esimese võistkonna start on pühapäeval kell 10.00.

 II. Osavõtjad

Jalgsi- ja mägimatkatehnika võistlused toimuvad kahes arvestuses: 

 • Täiskasvanud, Eesti meistrivõistlused jalgsi– ja mägimatkatehnikas. Võistkonna liikmed peavad olema vähemalt 19aastased, võistkonnas on 4 (neli) liiget, neist vähemalt 1 (üks) naine. Üks võistleja võib olla vanusega alates 16 aastat.
 • Noored, Eesti meistrivõistlused jalgsi– ja mägimatkatehnikas. Võistkonna liikmed peavad olema 12 kuni 18 (k.a.) aastased, võistkonnas on 3 (kolm) liiget, neist vähemalt 1 (üks) tütarlaps.

Jalgsi- ja mägimatkatehnika trassid on lihtsamad, need on jõukohased ka ala harrastamisega
alustanutele. Raja läbimise eelduseks on orienteerumisoskus ja ühe-kahe kogenuma matkaja osalemine võistkonnas.

 III. Võistlus

Võistlejatel tuleb läbida kaks trassi: tehnikatrass ja ralli. Parimad selgitatakse nende kahe trassi tulemuste põhjal. Ralli käigus tuleb orienteeruda maastikul (kaardid annab võistluste korraldaja), distantsi pikkus 8–9 km, varustus kantakse kaasas, kontrollpunktides tuleb lahendada ülesandeid ja läbida tehnilisi elemente. Orienteerumisel võib kasutada nii kompassi kui ka GPSi.

 

Võimalikud tehnilised elemendid jalgsi– ja mägimatkatehnika trassidel:

 • ronimine ülajulgestuses;
 • liikumine (tõus, traavers, laskumine) kohtunike ja võistkonna tugiköitel, julgestus;
 • jõe läbimine julgestus– ja väljatõmbeköiega;
 • ülesõit: köite pingutamine, ülesõit, köite mahavõtmine;
 • takistuse ületamine paralleelköitel;
 • raskuste transport trassil;
 • sõlmed;
 • kanali ületamine parvel;
 • purde ületamine julgestuses.

Tehniliste elementide sooritamisel peavad kõik osalejad olema julgestuses või enesejulgestuses.

Tugipunktid

Võistlustrasside alguses, lõpus ja olulistes vahepunktides on kohtunike loodud tugipunktid
(või luuakse need võistkonna enda poolt), kus kõik võistkonna liikmed saavad korraga olla
enesejulgestuses ja kus saab julgestada võistkonnakaaslast.

 IV. Varustus

Võistkonna liikme minimaalne vajalik varustus nii täiskasvanute kui noorte arvestuses: julgestussüsteem, mis on turvaline ka pea alaspidi rippudes, kaks kuni 1,5 m pikkust enesejulgestusotsa (nende tugevus peab olema samaväärne 10 mm põhiköie omaga), lõuarihmaga kiiver, mis peab olema abinööriga julgestussüsteemi külge kinnitatud, julgestusvahend, kindad julgestuseks, 4 muhviga karabiini.

Minimaalselt on võistkonnal vajalik järgmine varustus: 2 vähemalt 10 mm põhiköit pikkusega vähemalt 40m, 2 haarava–aasa, 2 seljakotti, 1 haarats, kompass. Matkaralli stardis peab igal võistlejal olema kaasas vähemalt 1,5 liitrit jooki. Täiskasvanute arvestuses peab võistkonnal olema kaasas lisaraskus 10 kg (antakse kohtunike poolt).

 

Kohtunikekogu võib seada trassile kaasavõetava varustuse kogusele ülempiiri.

Mittestandardse varustuse kasutamine on keelatud!

 V. Start

Võistlustrasside läbimiseks peavad võistlejad olema riietunud vastavalt ilmastikuoludele, kiivrid peas, julgestussüsteemid peal. Kogu varustus peab olema võistlejate küljes või käes. Enne starti ei või põhiköites olla ühtegi sõlme ja need ei tohi olla kinnitatud võistlejate külge. Peale stardikäsklust peavad kõik võistlejad haakima end enesejulgestusse, alles seejärel võib alustada trassi läbimist.

 VI. Finiš

Võistlustrasside lõpetamiseks ja aja fikseerimiseks peavad kõik võistkonna liikmed olema
finišialas koos varustusega ja olema enesejulgestuses. Kui osa varustust jääb trassile
(võistkond ei saa seda kätte), peab võistkonna kapten kohtunikke informeerima varustuse
kaotusest, võistkonna aeg fikseeritakse selle info laekumisel.

VII. Trahvid ja paremusjärjestus

Tehnikatrahvid

 • kukkumine kohtunikujulgestusse esimesel kukkumisel 10 punkti, teisel mahavõtmine
 • põhiköie, raskuskoti või kiivri kaotus 10 punkti
 • julgestuse puudumine 5 p
 • vale tehniline võte 3 p
 • „veepuude” ülesõidul, purdel ja parvel 3 p
 • vale julgestus 2 p
 • vale või kohendamata sõlm 2 p
 • lahtine töökarabiin 1 p
 • muu varustuse kaotus 1 p

*Trahvipunkti väärtus ajale ümberarvestatuna on 30 sekundit.

Paremusjärjestus

Võistlustrassi tulemuse saamiseks liidetakse tehniliste elementide läbimise (ja orienteerumise) aeg ning tehnikatrahvide aeg. Trassil on eespool need võistkonnad, kes läbivad kogu trassi ja kelle koguaeg on väiksem. Järgnevad need võistkonnad, kel on üks tehniline element (või orienteerumisetapp) läbimata ja kelle koguaeg on väiksem, siis võistkonnad, kel on 2 tehnilist elementi (või 2 orienteerumisetappi) läbimata jne.

Võistlustrassi parim võistkond saab ühe kohapunkti, teine võistkond kaks punkti jne, ralli kohapunktid korrutatakse koefitsiendiga 1,5. Võistluse lõpptulemuse saamiseks liidetakse võistlustrasside kohapunktid, eespool on see võistkond, kes on läbinud mõlemad võistlustrassid ja kelle kohapunktide arv on väiksem. Võrdsete kohapunktide korral on eespool võistkond, kellel on parem tulemus rallil. Trassilt mahavõetud võistkond järjestub mõlemad trassid läbinud võistkondade taha.

Vaidlusalused küsimused lahendab kohtunikekogu kohapeal. Proteste saab esitada 30 minuti jooksul pärast võistluse lõppu.

 VIII. Autasustamine

Paremate võistkondade liikmeid täiskasvanute ja noorte arvestuses autasustatakse diplomitega
ja Eesti meistrivõistluste medalitega.

IX. Info

Infot jalgsi- ja mägimatka võistlustrasside ja -juhendi kohta saab raivo.plumer@gmail.com

Registreeru siin.

Lisatud: 28. apr. 2017
Rubriik: Uudised

««
»»

pornplaybb.com siteripdownload.com macromastiavideo.com 1siterip.com
Toetajad
 • Uudiste arhiiv


 • Eesti Matkaliit, Juriidiline aadress: Raekoja plats 18, Tallinna linn, Harju maakond, 10146;
  Postiaadress: Tondi 17, Tallinn, 11301