Otsingumootor
redrube

Eksami korraldus

Kutseeksami korraldus ja hindamispõhimõtted tasemetel I-III

1. Kutseeksamile lubatakse eelnevalt registreerunud isikud vastavalt Kutsekomisjoni otsusele.
2. Eksamiruumi sisenemisel esitab eksamineeritav eksamikomisjonile isikut tõendava dokumendi (pass, juhiluba või ID kaart)
3. Kutseeksam koosneb kahest osast – kirjalik test ja oskuste eksam.
Testi küsimused jagunevad järgmiselt:
1) spordi erialased, mis moodustab 50% kõikide küsimuste mahust;
2) spordi üldteadmised, mis moodustavad ~ 40%, ning jagunevad omakorda:
a) pedagoogilis-psühholoogilised küsimused (~ 40%)
b) anatoomilis-füsioloogilised küsimused (~ 60%)
3) üldised teadmised ja oskused, mis moodustavad ~ 10%.
4. Testi sooritamiseks on aega kuni 60 minutit.
5. Test loetakse sooritatuks, kui eksamineeritav on vastanud õigesti vähemalt 80% küsimustest, kusjuures:
1)Spordi erialaste küsimuste puhul vähemalt 60%
2) Spordi üldteadmiste puhul vähemalt 50%
3) Üldiste teadmiste ja oskuste puhul vähemalt 50% küsimustest
Oskuste eksamile lubatakse eksamineeritav pärast testi edukat sooritamist.
Testi mittesooritanul on õigus taotleda kutsekvalifikatsiooni üldise korra alusel.
6. Pärast testi koostatakse oskuste eksami ajagraafik. Oskuste eksam kestab üldjuhul kuni 45 minutit, oskuste eksami hindamise kriteeriumid kinnitab iga kutsekomisjon, kusjuures otsustamine võib toimuda ka hinnete andmise vormis komisjoni liikmete poolt.
7. Oskuste eksam loetakse sooritatuks kui eksamineeritavale antakse vähemalt 70% maksimaalsetest hindepunktidest.
8. Oskuste eksami mittesooritamisel annab kutsekomisjon eksamineeritavale õiguse sooritada 1 aasta jooksul oskuste korduseksam tasudes ½ eksamitasust.
9. Eksamiprotokollid säilitatakse Kutsekomisjonis, eksamitöid säilitatakse Kutsekomisjonis 1 aasta jooksul pärast eksami toimumist.
10. Eksamineeritavatel on eksamiruumis lubatud kasutada ainult kutsekomisjoni või kutsekomisjoni poolt moodustatud eksamikomisjoni poolt antud materjale.
11. Eksamineeritavatel on eksamiruumis keelatud:
1). kõrvalise abi kasutamine
2). eksamiga seonduvate materjalide eksamiruumist väljaviimine
3). omavaheline suhtlemine
4). mobiiltelefonide kasutamine
5). teisi eksamineeritavaid või komisjoni liikmeid häiriv käitumine
12. Kutsekomisjonil/eksamikomisjonil on õigus eksamikorra rikkuja eksamilt eemaldada
13. Otsus kutseomistamise kohta tehakse teatavaks viie tööpäeva jooksul pärast eksami toimumist

pornplaybb.com siteripdownload.com macromastiavideo.com 1siterip.com
Toetajad
  • Uudiste arhiiv


  • Eesti Matkaliit, Juriidiline aadress: Raekoja plats 18, Tallinna linn, Harju maakond, 10146;
    Postiaadress: Tondi 17, Tallinn, 11301