Otsingumootor
redrube

Jalgsimatkatreener II

JALGSIMATKATREENER. TASEMEKOOLITUSE ÕPPEKAVA. ERIALANE OSA.

II taseme aineprogramm

Eesmärgid                                                                                          Maht 50 tundi

Juhendaja on võimeline läbi viima tegevusi, tagades selles osavõtjate ohutuse

Tunneb suhtlemise ja rühma juhtimise põhireegleid

Valdab jalgsimatkamise terminoloogiat ja tehnikaid ning oskab seda tegevustes sihipäraselt kasutada.

Tunneb kehaliste võimete arengu põhireegleid

TEEMAD

Loengud.

1.      Matkamise alused.  4 tundi.

1.1. Juhendaja roll jalgsimatkamises (filosoofiline lähenemine, kvalifikatsiooni profiil jne.).

1.2. Jalgsimatkamise oskussõnavara

1.3. Matkaradade märkimise ja hooldamise alused (2 t).

1.4. Matka kvalifikatsiooni komisjon.

1.5. Mis on matkade klassifikatsioon?

1.6. Marsruutide klassifitseerimine – kuidas määrata jalgsimatka raskusastet?

1.7. Sportlike matkade registreerimine ja arvestus.

1.8. Matka kvalifikatsiooni komisjon. (2 t)

2.      Ohutus ja seadusandlus matkamises. 8 tundi.

2.1. Hoolikuse standard, võlaõigusseadus, lepinguvälised kohustused, toote ja teenuse ohutuse seadus, spordiseadus

2.2.Matkajuhi vastutus.

2.3.Vastutuskindlustus.

2.4. Matkaeelne instrueerimine (eesmärk, põhipunktid, instrueerimise käik),  enesedeklaratsioon (eesmärk, sisu).

2.5. Riskijuhtimine. Ohud matkal (inimfaktorist, kompetentsist, keskkonnast, varustusest tulenevad ohud) Ohtude tuvastamine ja vältimine.

2.6. Avariiolukordade juhtimine. Koostöö pääste – ja otsimismeeskondadega.

3.      Matka planeerimine ja matkataktika. 5 tundi.

3.1. Infoallikad.

3.2.Ühe- ja mitmepäevased matkad.

3.3. Kuhu ja millal minna? Matkapiirkonna valik.

3.4. Marsruudi ettevalmistus: matka kestvus, pikkus, marsruudi pidepunktid, vaatamisväärsused, ööbimispaigad, kaardid, varustuse planeerimine, vajalikud load ja dokumendid.

3.5. Toitlustamine matkal (1 t).

3.6. Grupi komplekteerimine ja ettevalmistamine, informeerimine (2 t).

3.7.Väliööbimised. Laagrikorraldus.

4.      Liikumistehnika ja julgestuse alused. 4 tundi

4.1. Rohu-, rusu- ja moreenikaldel.

4.2. Lumel ja firnil, laviiniohtlike kohtade läbimine.

4.3. Avatud ja kaetud liustikul. Kasside kasutamine.

4.4. Liikumine kaljudel: kaljuronimise põhitõed, tõusud – laskumised, traavers, köite kasutamine.

4.5. Jõgede läbimine ja ületamine; läbimise- ja ületamise viisid. Purde ja ripptee ehitamine ja julgestus.

5. Orienteerumine. 3 tundi.

5.1. Topograafia.

5.2. Kompassi kasutamine.

5.3. Kaarditarkvarad.

5.4.GPS-i kasutamine.

6.      Jalgsimatkamise varustus. 4 tundi.

6.1. Ühepäevase matka varustus.

6.2. Mitmepäevase matka varustus.

6.3. Aastaringne isiklik varustus (jalanõud, seljakotid, bahillid, käimiskepid, matid, termokiled, magamiskotid, riietus, termosed, joogikotid ja pudelid, noad, tööriistakomplektid jne.).

6.4.Grupivarustus (telgid, apteek, priimus, sidevahendid, orienteerumisvahendid.

6.5.Varustuse jagunemine, pakkimine (jagunemine grupis, paigutus seljakotis).

7.      Matkaja füüsiline ja tehniline ettevalmistus:  (1 tund)

7.1. Üldkehaline treening, soovitavad normatiivid. Matkaspetsiifiline kehaline treening, õppused, matkatehnika võistlused.

8.      Grupipsühholoogia ja klienditeenindus. 4 tundi.

8.1.Matkajuhi roll grupis. (juhtimisstiilid, piirangute lahendamine, otsustusvõimelisus, roll avariiolukordades).

8.2. Osalejate rahulolu mõjutavad tegurid.

8.3.Grupipsühholoogia alused.

8.4. Grupiliikme „profiili” koostamine.

8.5. Enesekehtestamine.

8.6. Liider – liidrid.

8.7. Konfliktid, nende ennetamine ja lahendamine.

8.8. Käitumine veaolukordades.

8.9. Giiditöö alused.

8.10.   Matkakorralduse eripära sõltuvalt sihtgrupist (lastegrupid, seeniorid jne.).

9.      Looduses viibimise kultuur, looduskaitse:  (1 tund)

9.1. Keskkonnaeetika

9.2. Looduskaitsealased kohustused, keelualade külastamine. Lubade hankimine piiritsooni ja looduskaitsealadele pääsemiseks

9.3. Elus ja eluta looduse tundmine

Praktiline koolitus

10.  Jalgsimatkamine. Praktika. 16 tundi.

3.1. Käimis-, liikumis- ja julgestustehnikad.

3.2. Sõlmed.

3.3.Varustus (jalanõud, käimiskepid, räätsad).

3.4. Kepikõnd.  Liikumine räätsadel.

3.5. Liikumine kalletel ja astangutel (üles alla, diagonaalselt, paralleelselt-horisontaalselt). Julgestuse organiseerimine.

3.6. Liikumine erinevatel pinnastel (rusukalded, rohi, lehtede või poriga kaetud nõlvad ja rajad).

3.7. Liikumise erinevused lähtuvalt vanusegrupist.

3.8. Enesejulgestus (ohutuse suurendamine) käimiskeppidega, köiega.

3.9. Jõed, nende läbimise ja ületamise tehnikad.

3.10.  Liikumine erinevatel pinnastel: soodes, metsades (erinevates metsatüüpides- risune pinnas, kalded jne.) Liikumine matkaradadel (erinevad tüübid- kohalikud, kaugmatkarajad; raskusastmed, profiilid, tähistused).

3.11.  Esmaabi matkal: traumad ja kannatanu transport.

3.12.  Keskkonnaeetika. Liikumine jälgi jätmata e. keskkonnasäästlik liikumine.

Õppekava struktuur:

Teoreetiline koolitus 34 tundi.

Praktiline õpe 16 tundi.

Õppekava läbinu saab vastava tunnistuse, milles on näidatud kuulatud teemad ja osaletud tundide arv.

pornplaybb.com siteripdownload.com macromastiavideo.com 1siterip.com
Toetajad
  • Uudiste arhiiv


  • Eesti Matkaliit, Juriidiline aadress: Raekoja plats 18, Tallinna linn, Harju maakond, 10146;
    Postiaadress: Tondi 17, Tallinn, 11301