Otsingumootor
redrube

Mägimatkatreener II

II  TASEME  MÄGIMATKA- JA ALPINISMITREENERI  ÕPPEKAVA

Maht 50 tundi

Eesmärk:

Treener oskab iseseisvalt, ohutust tagades treeninguid juhendada, lihtsamatel marsruutidel gruppe juhtida ja lihtsamaid üritusi korraldada.

Tunneb suhtlemise ja rühma juhtimise põhireegleid.

Valdab köietööd ja julgestusvõtteid.

On võimeline planeerima ja ellu viima kindla eesmärgiga lühiajalisi treeningutsükleid, arvestades treenitavate tervislikku seisundit ja iga.

I Käsitletavad teemad (loengud):

1)      Mägironimine: mägimatkamine, alpinism, kalju- ja seinaronimine, rapelling, bouldering, seiklusrajad, terminoloogia:  (2 tundi)

a)      Mägironimisalade ühisjooned ja erinevused.

b)      Mägimatka, mäekurude ja tipumarsruutide raskusastmed.

c)      Nõuded mägironimises: osavõtjale, grupijuhile ja grupile.

d)      Mägimatkamise ja alpinismi ajalugu.

2)      Ülevaade maailma mägirajoonidest:  (1 tund)

a)      Põhilised mäestikud ja suuremad ahelikud.

b)      Kõrguslik tsonaalsus, lumepiir mägedes.

c)      Teadmisi meteoroloogiast.

3)      Mägireljeefi elemendid:  (2 tundi)

a)      Reljeefi mõiste ja tekke põhjused.

b)      Põhilised pinnavormid mägedes.

4)      Matka- ja alpinismivarustus: tehnilised andmed, markeerimine, nõuded ja hooldus:  (4 tundi)

a)      Nõuded riietusele.

b)      Isiklik- ja grupivarustus.

c)      Tehniline varustus.

5)      Mägimatka ja tipumarsruudi ettevalmistamine:  (2 tundi)

a)      Kuhu, millal ja kellega minna.

b)      Ülesannete jaotus ettevalmistamisel ja matkal/marsruudil.

c)      Informatsiooni hankimine.

6)      Mägironimise taktika:  (2 tundi)

a)      Taktika põhiprintsiibid.

b)      Matkataktika; marsruudi ülesehitus, kalenderplaan, rajooni sisenemine, marsruudiskeemid, aklimatiseerumine, liikumise organiseerimine, käigupäevade ülesehitus, liikumisre¾iim, võtmelõikude läbimine, kuru ületamine, tipputõus.

7)      Kõrgmägede looduslikud iseärasused, ohud ja nende vältimine:  (3 tundi)

a)      Kliimast ja ilmastikust tingitud ohud.

b)      Mägireljeefist tingitud ohud.

c)      Aklimatiseerumise probleemid.

d)      Inimesest tingitud ohud.

e)      Õnnetusjuhtumite ja avariide põhjused.

8)      Julgestuse alused mägironimisel:  (2 tundi)

a)      Julgestuse vajalikkus ja organiseerimine.

b)      Julgestusviisid; enesejulgestus, kaaslase julgestus, üheaegne ja vahelduvjulgestus, grupijulgestus. Julgestamisvõtted.

c)      Julgestus seongute liikumisel; kahe- ja kolmeliikmelise seongu liikumine, mitme seongu liikumisskeem.

d)      Lahtikukkumisel mõjuvate jõudude arvestus.

e)      Kasutatavad sõlmed; nööri kinnitamiseks, kahte nööri ühendavad ja eriotstarbelised sõlmed.

9)      Liikumistehnika ja julgestus:  (6 tundi)

a)      Rohu-, rusu- ja moreenikaldel.

b)      Lumel ja firnil, laviiniohtlike kohtade läbimine.

c)      Avatud ja kaetud liustikul. Jääseinal ja nõlval liikumine.

d)      Liikumine kaljudel; kaljuronimise põhitõed, tõusud – laskumised vertikaalsel tugiköiel.

e)      Jõgede läbimine ja ületamine; läbimise- ja ületamise viisid. Ripptee ehitamine ja julgestus.

10)    Ohutuse tagamine ja esmaabi mägedes:  (3 tundi)

a)      Marsruudieelne tervise kontroll, vaktsineerimine, kindlustus.

b)      Aklimatiseerumine kõrgmägedes

c)      Esmaabi mägedes; traumad ja haigestumised.

d)      Matkaapteek (individuaalne ja grupiapteek).

e)      Kannatanu transportimise võtted.

11)        Päästetööd mägedes:  (2 tundi)

a)      Päästeteenistuse struktuur; ülesanded ja õigused.

b)      Päästetööde organiseerimine ja läbiviimine mägedes.

c)      Grupi tegutsemine õnnetuse (avarii) korral, koostöö kohaliku päästeteenistusega.

d)      Laviinijäänu otsimine.

e)      Kannatanu väljatõmbamine jääpraost.

f)        Kannatanu transport lihtsatel ja keerulistel kaljudel.

g)      Õnnetusjuhtumite analüüs.

12)    Väliööbimised ja toitumine mägedes:  (2 tundi)

a)      Laagri- ja telgikoha valik.

b)      Lumeseina ja iglu ehitamine.

c)      Külmööbimine mägedes.

d)      Söögi- ja joogire¾iim mägedes, toidu valmistamne.

13)    Topograafia ja orienteerumine mägedes:  (2 tundi)

a)      Skeemid, kaardid, topograafilised kaardid; tingmärgid, mõõtkava, kompass ja muud võimalused ilmakaarte määramiseks, asimuut, orienteerumine kaardi ja kompassi abil. GPS-seadmed.

b)      Topograafilised tegevused marsruudil; krokiide visandamine, kallete määramine jmt.

14)    Mägironija füüsiline ja tehniline ettevalmistus:  (1 tund)

a)      Üldkehaline treening, soovitavad normatiivid.

b)      Ronimis-spetsiifiline kehaline treening, õppused, matkatehnika võistlused.

15)    Psühholoogilised probleemid grupis:  (1 tund)

a)      Grupi koostamise probleemid.

b)      Liikmete ja juhi rollid grupis.

16)    Looduses viibimise kultuur, looduskaitse:  (1 tund)

a)      Looduskaitsealased kohustused, keelualade külastamine. Lubade hankimine piiritsooni ja looduskaitsealadele pääsemiseks.

b)      Elus ja eluta looduse tundmine

c)      Pildistamise ja filmimise iseärasused.

Jalgsiretke juhi (loodusgiidi) õppekava

Eesmärk:  Anda teadmisi ja oskusi retkejuhile.

I    LOENGUD  (38 tundi)

1.    Matk, retk, turism.

Matkaterminoloogiast.

Puhkepäevamatk – retk,  jalgsimatkarajad Eestis, matka- ja turismireisid.
Sportlik matkamine ja matka raskusastmed; matkaliigid, eesmärgid ja rõhuasetused.
Eesti ja Euroopa matka- ja turismiorganisatsioonid.

2.  Retke kavandamine

a)       Kava koostamine: kuhu ja millal minna; kestvus ja pikkus; algus- ja lõpp-punktid,; sõit algpunkti ja lõpp-punktist tagasi;  materjalide hankimine retkejuhtidelt, raamatutest, matkapäevikutest ja internetist;

b)       Retke tehniline ülesehitus;

c)       Vajalik varustus;

d)       Toidu valmistamine looduses.

3.   Suhtlemispsühholoogia retkel

a)       Klienditeenindus  looduses, juhtimistehnika;

b)       Grupi struktuur ja liikmete rollid;

c)       Käitumine kriisiolukorras.

4.   Ülevaade elusast ja eluta loodusest

a)       Loomadest ja lindudest;

b)       Kivimitest ja mineraalidest;

c)       Taimedest ja looduslikust tasakaalust.

5.     Looduskeskkond ja seadusandlus

a)       Eestimaa looduse mitmekesisus;

b)       Ökosüsteemi areng;

c)       Riigimetsa Majandamise Keskus, ‘Hiiest’;

d)       Looduskaitse, igaüheõigus Eestis.

6.   Ülevaade Eestimaa loodusest, looduskaitsealadest ja matkaradadest .

II   PRAKTILISED ÕPPUSED

1.        Topograafia alane praktika

Erineva mõõtkava ja suunitlusega kaartide kasutamine, kauguste ja asimuudi

määramine, kompassi  kasutamine.

2.       Matkavarustuse kasutamine

Matkavarustuse tutvustamine ja näpunäited selle valikuks ja kasutamiseks.

3.       Esmaabi võtete näitamine ja harjutamine, matkaapteegi kasutamine.

III    ÕPPERETK (praktiliste ülesannete ja nende hindamisega )

Koostasid:     Ingrid Kuligina,

Guido Leibur,

Ülo Kangur.

II  Praktilised õppused. (Maastikul: looduslikel kaljudel, jääl ja metsas)

Praktiliste õppuste ohutu läbiviimise metoodika:  (14 tundi)

a)      Mägedes liikumise ja ohutustehnika õpetamine: rohu- ja rusunõlvadel, kaljudel, lumenõlvadel, jääl, jõe läbimisel ja ületamisel, sõlmede õpetamine.

b)      Varustuse tutvustamine ja kasutamine.

c)      Topograafia ja taktikaalane praktika.

d)      Esmaabi mägedes:

–         tüüpilised traumad, sidemete ja lahaste tegemiste meetodid.

–         verejooksu peatamine ja elustamine.

–         kunstlik hingamine ja südamemassaa¾.

–         käepäraste vahenditega kannatu transport.

Tingimused kutseeksamile (testile) pääsemiseks:

–         vähemalt 1-aastane erialane töö­kogemus I kutsekvalifikatsiooni tasemel;

–    3B r/k tehnilise tipumarsruudi osavõtt ja 2A r/k tehnilise tipu juhtimise kogemus, viimase 10 aasta jooksul;

–         matkatreeneri tasemekoolituse tunnistus.

Kutseeksami läbinul on õigus:

–    2B r/k grupijuht, treeninggrupi juht, treener.

Soovituslik kirjandus:

Matkaspordi käsiraamat, J. Künnap, 2004

Koostasid:   Ülo Kangur, Raivo Plumer, Jaan Künnap.

pornplaybb.com siteripdownload.com macromastiavideo.com 1siterip.com
Toetajad
  • Uudiste arhiiv


  • Eesti Matkaliit, Juriidiline aadress: Raekoja plats 18, Tallinna linn, Harju maakond, 10146;
    Postiaadress: Tondi 17, Tallinn, 11301