Otsingumootor
redrube

Mägimatkatreener III

III  TASEME MÄGIMATKA- JA ALPINISMITREENERI ÕPPEKAVA

Maht 70 tundi

Eesmärk:

Treener oskab iseseisvalt, ohutust tagades treeninguid juhendada, gruppe juhtida ja mägedes üritusi korraldada.

Treener on võimeline terviklikku treeninguprotsessi planeerima.

Treener tunneb mägironimise kui spordiala spetsiifilisi pedagoogilisi aspekte ja valdab treeneritööks vajalikke psühholoogilisi kompetentse ning oskab neid treeningprotsessi planeerimisel ja juhtimisel rakendada.

Tunneb suhtlemise ja rühma juhtimise reegleid.

I Käsitletavad teemad (loengud):

1)      Mägironimine: mägimatkamine, alpinism, kaljuronimine, seiklusrajad ja terminoloogia:  (2 tundi)

a)      Mägironimisalade ühisjooned ja erinevused.

b)      Mägimatka, mäekurude ja tipumarsruutide raskusastmed.

c)     Nõuded mägironimises: osavõtjale, grupijuhile, grupile ja treenerile.

d)      Maailma-, Venemaa- ja Eesti mägironimise ajalugu. Kaheksatuhandeliste vallutamise kroonika.

2)      Ülevaade maailma mägirajoonidest:  (2 tundi)

a)      Põhilised mäestikud ja suuremad ahelikud.

b)      Populaarsemad mägironimisrajoonid.

c)      Kõrguslik tsonaalsus, lumepiir ja meteoroloogilised tingimused.

3)      Mägireljeefi elemendid:  (2 tundi)

a)      Reljeefi mõiste ja tekke põhjused.

b)      Põhilised pinnavormid mägedes.

4)      Matka- ja alpinismivarustus: tehnilised andmed, markeerimine, nõuded ja hooldus:  (4 tundi)

a)      Isiklik- ja grupi tehniline varustus.

b)      Päästetööde varustus ja uusim tehniline varustus.

5)      Mägimatka, trekingu ja alpinistliku ekspeditsiooni ettevalmistus:  (2 tundi)

a)      Kuhu, millal ja kellega minna.

b)      Ülesannete jaotus ettevalmistamisel ja matkal/marsruudil.

c)      Informatsiooni hankimine.

6)      Mägironimise taktika:  (3 tundi)

a)      Taktika põhiprintsiibid. Matkaeelne taktika.

b)      Matkataktika; marsruudi ülesehitus, kalenderplaan, rajooni sisenemine, marsruudiskeemid, aklimatiseerumine, liikumise organiseerimine, käigupäevade ülesehitus, liikumisre¾iim, võtmelõikude läbimine, kuru ületamine, tipputõus.

7)      Kõrgmägede looduslikud iseärasused, ohud ja nende vältimine:  (5 tundi)

a)      Kliimast ja ilmastikust tingitud ohud.

b)      Mägireljeefist tingitud ohud.

c)      Aklimatiseerumise probleemid.

d)      Inimestest tingitud ohud.

e)      Õnnetusjuhtumite ja avariide põhjused ja analüüs.

8)      Julgestuse alused mägironimisel:  (2 tundi)

a)      Julgestuse vajalikkus ja organiseerimine.

b)      Julgestusviisid; enesejulgestus, kaaslase julgestus, üheaegne ja vahelduvjulgestus, grupijulgestus. Julgestamisvõtted.

c)      Julgestus seongute liikumisel; kahe- ja kolmeliikmelise seongu liikumine, mitme seongu liikumisskeem.

d)      Lahtikukkumisel mõjuvate jõudude arvestus.

e)      Kasutatavad sõlmed; nööri kinnitamiseks, kahte nööri ühendavad ja eriotstarbelised sõlmed.

9)       Liikumistehnika ja julgestus:  (8 tundi)

a)      Lumel ja firnil, laviiniohtlike kohtade läbimine.

b)      Avatud ja kaetud liustikul. Jääseinal ja nõlval liikumine.

c)      Liikumine kaljudel; kaljuronimise põhitõed, tõusud – laskumised vertikaalsel tugiköiel.

d)      Jõgede läbimine ja ületamine; läbimise- ja ületamise viisid. Ripptee ehitamine ja julgestus.

10)    Esmaabi mägedes:  (4 tundi)

a)      Marsruudieelne tervise kontroll, vaktsineerimine, kindlustus.

b)      Aklimatiseerumine kõrgmägedes.

c)      Traumad ja haigestumised; sidemete ja lahaste tegemiste.

d)      Matkaapteek (individuaalne ja grupiapteek).

e)      Kannatanu transport käepäraste vahenditega.

11)        Päästetööd mägedes:  (2 tundi)

a)      Päästeteenistuse struktuur; ülesanded ja õigused.

b)      Päästetööde organiseerimine ja läbiviimine mägedes.

c)      Grupi tegutsemine õnnetuse (avarii) korral, koostöö kohaliku päästeteenistusega.

d)      Laviinijäänu otsimine.

e)      Kannatanu väljatõmbamine jääpraost.

f)        Kannatanu transport tehnilisel marsruudil.

g)      Õnnetusjuhtumite analüüs.

12)    Väliööbimised ja toitumine mägedes:  (2 tundi)

a)      Laagri- ja telgikoha valik.

b)      Lumeseina ja iglu ehitamine.

c)      Külmööbimine mägedes.

d)      Söögi- ja joogire¾iim mägedes, toidu valmistamine.

13)  Topograafia ja orienteerumine mägedes:  (2 tundi)

a)      Skeemid, kaardid, topograafilised kaardid; tingmärgid, mõõtkava, kompass ja muud võimalused ilmakaarte määramiseks, asimuut, orienteerumine kaardi ja kompassi abil. GPS-seadmed.

b)      Topograafilised tegevused marsruudil; krokiide visandamine, kallete määramine jmt.

14)    Mägironija füüsiline ja tehniline ettevalmistus:  (2 tundi)

a)      Üldkehaline treening; südame-veresoonkonna pikaajalise vastupidavuse ja taastumistreeningud.

b)      Ronimis-spetsiifiline kehaline treening, õppused, matkatehnika võistlused.

15)    Psühholoogilised probleemid grupis:  (2 tundi)

a)      Grupi koostamise probleemid.

b)      Käitumisnormid, tavad ja kultuur, distsipliin.

c)      Liikmete ja juhi rollid grupis.

16)    Looduses viibimise kultuur, looduskaitse:  (2 tundi)

a)      Looduskaitsealased kohustused, keelualade külastamine. Lubade hankimine piiritsooni ja looduskaitsealadele pääsemiseks.

b)      Elus ja eluta looduse tundmine.

c)      Pildistamise ja filmimise iseärasused.

II  Praktilised õppused  (Maastikul; looduslikel kaljudel, jääl ja metsas)

Praktiliste õppuste ohutu läbiviimise metoodika:  (24 tundi)

a)      Mägedes liikumise ja ohutustehnika õpetamine; rohu- ja rusunõlvadel, kaljudel, lumenõlvadel, jääl, jõe läbimisel ja ületamisel, sõlmede õpetamine.

b)      Varustuse tutvustamine ja kasutamine.

c)      Topograafia ja taktikaalane praktika.

d)      Esmaabi mägedes:

–         tüüpilised traumad, sidemete ja lahaste tegemiste meetodid.

–         verejooksu peatamine ja elustamine.

–         kunstlik hingamine ja südamemassaa¾.

–         Kannatu transport käepäraste vahenditega.

Tingimused kutseeksamile (testile) pääsemiseks:

–     vähemalt 3-aastane erialane töö­kogemus I ja II kutsekvalifikatsiooni tasemel kokku;
–    5 r/k tipumarsruudi osavõtu ja 3B r/k juhtimise kogemus viimase 10 aasta jooksul.

–         matkatreeneri tasemekoolituse tunnistus.

Kutseeksami läbinul on õigus:

–         4 r/k grupijuht, õigus juhtida päästetöid mägedes jt.

Soovituslik kirjandus:

Matkaspordi käsiraamat, J. Künnap, 2004

Koostasid:   Ülo Kangur, Raivo Plumer, Jaan Künnap

pornplaybb.com siteripdownload.com macromastiavideo.com 1siterip.com
Toetajad
  • Uudiste arhiiv


  • Eesti Matkaliit, Juriidiline aadress: Raekoja plats 18, Tallinna linn, Harju maakond, 10146;
    Postiaadress: Tondi 17, Tallinn, 11301