Otsingumootor
redrube

Veematk

Aerutamise turvajuhend

1. Kohaldamine

1.1 Käesolevat juhendit rakendatakse äriühingute, mittetulundusühingute poolt või muul viisil organiseeritud avalikult toimuvale aerutamistegevusele.
Juhendi kohaldamisala hõlmab kanuu rentimise, matkad, koolituse, teenused ja muud samalaadsed toimingud. Muu aerutamistegevuse puhul kohaldatakse seda nõuannet allpool punktide 2, 3 ja 4.1 osas.

Aerutamisoludena käsitletakse käesolevas juhendis kanuu, aerutamisvarustuse, aerutamiskoha, ilmastikutingimuste ning aerutaja ja aerutajate grupi oskuste kombinatsiooni.

1.2 Võistlustel ja sellega seotud treeningutel järgitakse eraldi sätestatud ohutuseeskirju.

2. Kanuude ja süstade ehitus ja konstruktsioon

2.1 Kanuu tähenduses mõistetakse käesolevas juhendis süsta, avatud kanuud või muud sarnast aeru abil liikuvat veesõidukit, välja arvatud aeru abil liikuv kummipaat.

2.2 Kanuu eest vastutav, st olenevalt olukorrast kas omanik, rendileandja või muu kasutaja, peab hoidma kanuu sõidukõlblikuna ja heas korras. Kanuu konstruktsioon, varustuse komplekt ja tugevus peavad olema sellised mis tagavad ohutuse neis tingimustes, kus kanuud kasutatakse.

2.3 Kanuul peavad olema ujukid või veekindlad vaheseinad ning ta peab olema konstrueeritud nii, et kanuu jääb vesilastis iga inimese kohta 100 N suuruse jõuga veepinnale horisontaalselt püsima.

2.4 Kärestikuaerutamisel tuleb kasutada selliseid kanuusid ja varustust, mis sobivad sellesse kärestikuaerutamise olukorda.

3. Kanuu varustus

3.1 Kanuu Põhivarustuse hulka kuuluvad:
– mõla(d), aerud (süstal)
– oludesse sobiv ja sertifitseeritud päästevest igale aerutajale
– süstapõll igale kokpitile
– käepidemed või nöörid kanuu vööris ja ahtris
– pilsipump, hauskar või muu tühjendusvahend
– kiiver, kui kanuud kasutatakse jõgedel või muudes olukordades, kus asjaolud seda nõuavad.

Sõudmisel avatud kanuuga tingimustes, kus on ilmne oht kanuu täitumiseks veega, peavad kanuula olema kinnitatud ujukid, et kanuu säilitaks ujuvuse ka vesilastis.

3.2 Kanuule peab olema kinnitatud ohutusjuhis: “Kasuta aerutades alati päästevesti, kontrollige ujukid ja hoidke tühjendusvahend kaasas. Need lisavad turvalisust.”

4. Aerutaja varustus

4.1 Aerutaja varustusse kuulub alati päästevest ja ilmastikuoludele vastav riietus.

4.2 Muu varustus on ürituse retkejuhi või organiseerija äranägemisel:
– varuriietus veekindlalt pakituna,
– kuiv- või neopreenülikond, kui ümbermineku puhul on hüpotermia oht tõenäoline,
– kiiver sõidul kärestikes, surfis ja teistes olukordades, kus tingimused seda nõuavad,
– vile või muu signaliseerimisseade,
– kompass ja kaart,
– valgusallikas (lamp) pimedas sõitmisel,
– aerupadi, mille kasutamist on eelnevalt harjutatud.
Lisaks on aerutajal reflektorid, erksavärviline riietus, jne mis tagavad märgatavuse kõikides ilmastiku-ja valgustustingimustes

4.3 Matkajuhi ja koolitaja varustusse kuuluvad 4.1 ja 4.2 nimetatud punktides olevatele lisaks:
– vedamisnöör,
– kärestikuaerutamisel viskenöör,
– signaalraketid, tõrvikud või signaalsuits, kui aerutatakse merel või suurtel siseveekogudel,
– termotekk,
– esmaabipakk,
– remondikomplekt,
– nuga,
– mobiiltelefon,
– raadio mereilmateate jaoks,
– varuaerud (d),
– tuletegemisvahendid.
Matkajuht või koolitaja tagavad, et meeskonnal on kaasas piisaval hulgal punktides 4.2 ja 4.3 nimetatud varustust. Ohutusseadmed peavad olema pakitud otstarbekohaselt ja kättesaadavalt.

5. Aurutamismatkal osalevate inimeste arv

5.1 Matkajuht võib vastutada maksimaalselt kuni 16 liikmelise gruppi või kuni 10 kanuu eest. Sellest suuremates gruppides peab matkajuhil olema piisavalt kvalifitseeritud abimatkajuht et oleks tagatud nõutav ohutus. Karmimad ilmastikuolud võivad eeldada et matkajuhil on eelpooltoodust väiksem grupp juhendada. Igas kanuus, kus aerutab vähemalt 4 inimest, on määratud vastutav isik, kes on võimeline kanuud soovitud kursil hoidma.

6. Kärestike klassifikatsioon.

6.1 Jõgede kärestikud jagunevad vastavalt FCF reeglitele kuude klassi (I – VI). Ühe kärestiku raskusklassi võib veetase jões oluliselt muuta! Kärestike klassifikatsiooniga saab tutvuda American Whitewater kodulehel.

7. Turvaplaan

7.1 Matkajuhil või- ürituse korraldajal peab olema turvaplaan, mida on eelnevalt tutvustatud sündmusest osavõtjatele. Lihtsama matka või ürituse puhul võivad need olla suulised juhendid, näiteks kuidas kalda lähedal aerutada, kuidas ületatakse tiheda liiklusega laevatee ja kuidas toimitakse ümbermineku korral. Raskemal matkal või korduvalt samas piirkonnas toimuva matka ettevalmistus peab olema põhjalikum, eelnevalt läbiviidud riskihindamise tulemus ja iga matka või ürituse osalised peavad olema sellest teadlikud. Vajadusel teavitatakse turvameetmetest vastavaid asutusi.

7.2 Keerulisema matka või ürituse puhul tuleb kindlaks teha osalejate kogemused, oskused ja vastupidavus. Turvaplaanis tuleb pöörata erilist tähelepanu ja eelnevalt osavõtjatele selgitada, millised on nõuded osavõtjate tervislikule seisundile. Kärestiku- ja avamereaerutamisel võib see tähendada näiteks eelnevalt korraldatud olukorrale vastavaid päästeharjutusi. Kergemates tingimustes aerutamisel, kui rühmas on inimesi, kellel on vähe aerutamiskogemust, võib see tähendada keskmist rangemaid juhiseid ja nende täitmise järelevalvet. Matka- või ürituse raskusastet võib kompenseerida väliste turvameetmetega, näiteks turvapaadi (paatide) ja rannapäästjatega.

7.3 Punktis 1.1 nimetatud tegevuste korraldaja peab arvestust pidama õnnetuste üle ja neid analüüsides vajadusel muutma oma käitumist.

8. Tegevuse elluviijad

8.1 Punktis 1.1 nimetatud tegevuste korraldaja või ürituse turvaülemal vastutab ürituse ohutuse eest. Tal peavad olema ülesande täitmiseks vajalikud isiklikud omadused, piisav oskus, kogemused ja teadmised. Seda võib tõendada Eesti Matkaliidu poolt kinnitatud vastav kvalifikatsioon (matkajuht?) või mõni muu samaväärne tunnistus või kvalifikatsioon. Isik peab olema vähemalt 18 aastat vana.

8.2 Aerutamisürituse korraldaja võib taodelda ürituse läbiviimiseks Eesti Matkaliidult sertifikaati. St esitab Eesti Matkaliidule oma ürituse läbiviimise kava koos turvaplaaniga ja saab sellele kinnituse.

8.3 Rendikanuud ei tohi anda isikule, kellel ilmselt ei ole selle kasutamiseks vajalikke võimeid ja oskusi või mille varustus antud tingimustes on ebapiisav. Kanuu üürijat tuleb teavitada ohutusnõuetest ja ürituse turvaplaanist.

8.4 Soovituslik on aerutamisürituse korraldajal omada vastutuskindlustust, sõltuvalt tegevuse ulatusest ja iseloomust.

9. Osaleja kohustused

9.1 Aerutamisüritustel osaleja või kanuu rentija peavad järgima antud soovitusi ja turvameetmeid ning peavad oma tegevuses arvestama kaasaerutajate turvalisusega.

10. Erandid

10.1 Kergetes tingimustes arvestades aerutajate oskusi võib matkajuht või ürituse eest vastutav isik hälbida toodud juhendist vähem piiravas suunas. Samuti võib väga karmides aerutamisoludes on alati kaaluda rangemate julgestusstandardite kehtestamist ning äärmuslikul juhul loobuma kavandatud aerutamisüritusest täielikult.

11. Juhendi kehtestamine

11.1 Käesolev juhend on kehtestatud 20.06.2010.

* tõlgitud väiksemate täiendustega Suomen Kanoottiliito materialist aadressil

 http://www.kanoottiliitto.fi/turvallisuus/melonnan_turvallisuusohje/

pornplaybb.com siteripdownload.com macromastiavideo.com 1siterip.com
Toetajad
  • Uudiste arhiiv


  • Eesti Matkaliit, Juriidiline aadress: Raekoja plats 18, Tallinna linn, Harju maakond, 10146;
    Postiaadress: Tondi 17, Tallinn, 11301